Get Adobe Flash player

THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG


THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
 c & d
  j Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/03/2000 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.
-Thông tư liên tịch số 03/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 của liên Bộ: Công an- Ngoại giao  hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP.
-Thông tư số 60/2005/TT-BTC ngày 01/8/2005  của Bộ Tài chính sửa đổi  bổ sung Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/04/2003  quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng  lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

l Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu:
a. Đối với người là cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân (kể cả người làm công theo chế độ hợp đồng từ 1 năm trở lên và những người được cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước cử sang làm việc tại các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam), hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu gồm:
- 01 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo mẫu của Bộ Công an), có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý;
- Văn bản cử đi nước ngoài về việc công hoặc cho phép đi nước ngoài về việc riêng của người có thẩm quyền cử hoặc cho phép người đi nước ngoài.
b. Đối với nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, hồ sơ đề nghị gồm:
-01 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo mẫu của Bộ Công an), có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn;
- Văn bản cử đi nước ngoài về việc công hoặc cho phép đi nước ngoài về việc riêng của Thủ trưởng doanh nghiệp.
c. Đối với những người không thuộc điểm a và b nêu trên, hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu gồm:
-02 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo mẫu của Bộ Công an), có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn;
d. Đối với trẻ em dưới 16 tuổi đi ra nước ngoài cùng cha, mẹ hoặc người đỡ đầu, nếu cha, mẹ hoặc người đỡ đầu có yêu cầu được cấp chung hộ chiếu thì khai chung vào Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu của mình.
m Thời gian giải quyết:
Tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
n Lệ phí:
Lệ phí cấp hộ chiếu lần đầu hoặc hộ chiếu hết hạn là 200.000đ/ quyển.
 
* Lưu ý:  Ảnh  chụp để làm hộ chiếu phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Ảnh màu, Font nền trắng, chụp chưa quá 01 năm, cỡ 4x6 cm (người dưới 16 tuổi đi    cùng hộ chiếu của bố, mẹ hoặc người đỡ đầu thì nộp ảnh cỡ 3x4 cm);
- Đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ vành tai; không đeo kính, trang phục tác phong nghiêm túc, lịch sự.
- Ảnh được chụp trên phông nền màu sáng (không phải phông nền màu sẫm như hiện nay thường dùng).
BỘ CÔNG AN
CỤC QUẢN LÝ X.N.C
________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
___________________
 
 
TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (1)
Ảnh 4x6 cm
mới chụp
mặt nhìn thẳng
đầu để trần.
(2)
 
 
1- Họ và tên (viết chữ in hoa) .......................................................................... 2-Nam, nữ...............
Các tên khác (nếu có).....................................................................................................................
3- Sinh ngày ....... tháng ....... năm ................tại.............................................................................
4- Tôn giáo ..................... 5- Trình độ văn hoá.................................................................................
6- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: số nhà (xóm, thôn) .......................đường phố............................
phường(xã, thị trấn)............................quận(huyện)...........................tỉnh(thành phố).........................
7-Nơi đăng ký tạm trú dài hạn (nếu có thì ghi cụ thể như mục 6 trên) ..................................................
............................................................................... 8-Nghề nghiệp...............................................
9- Giấy CMND số....................... Ngày cấp ...../...../.............Nơi cấp...................................................
10- Đã được cấp hộ chiếu phổ thông số...................................... Ngày cấp ........./........./..........
Nơi cấp.............................................................................. có giá trị đến ngày ......./......../........
11-Tên và địa chỉ cơ quan làm việc (3)..............................................................................................
................................................................... 12- Chức vụ (nếu có)(3)..............................................
13- Văn bản của cơ quan chủ quản v/v cử (cho phép) đi nước ngoài số ................ngày......../......./...........(kèm theo)(3)
14- Tóm tắt quá trình hoạt động từ trước đến nay:
Từ năm...... đến năm ...... Làm gì ở đâu
     
     
     
     
     
     
     
 
 
15- Thân nhân ở trong nước và nước ngoài (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột):
Quan hệ Họ tên Năm sinh Nghề nghiệp Địa  chỉ cư trú
         
         
         
         
         
 
 
16-Trẻ em dưới 16 tuổi đi cùng:
1-Họ và tên.................................................................... Nam, nữ ...............
Sinh ngày...... tháng ....... năm .............. tại................................................
Quan hệ với người đề nghị cấp hộ chiếu .......................................................
 
ảnh trẻ em
3x4 cm
mới chụp
mặt nhìn thẳng,
đầu để trần
(2)
   
2-Họ và tên   ................................................................. Nam, nữ ..............
Sinh ngày ....... tháng ....... năm ............ tại ..............................................
Quan hệ với người đề nghị cấp hộ chiếu .......................................................
 
17- Những điều muốn ghi thêm (nếu có)...............................................................
ảnh trẻ em 3x4 cm
mới chụp
mặt nhìn thẳng,
đầu để trần
(2)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên.
Số điện thoại và số FAX liên hệ khi cần..................................................................
 
Xác nhận
*Thủ trưởng cơ quan chủ quản xác nhận lời khai trên là đúng(3).
*Trưởng Công  an phường, xã.................................................................
xác nhận các mục 1, 3, 6, 7 và 9 khai trên là đúng.
Ngày...... tháng ........ năm........
(Người xác nhận ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
 
Làm tại ................... ngày ...../ ......./...........
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
Xét duyệt nhân sự của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(đối với những người không thuộc diện quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 9 – Nghị định số 05/2000/ NĐ-CP ngày 3-3-2000 của Chính Phủ)
 
1- Đồng ý cấp hộ chiếu/ không đồng ý cấp hộ chiếu, lý do:.......................................... ………
....................................................................................................................................
2-Ý kiến khác...............................................................................................................
............ …………………......................................................................................................
Ngày ......... tháng......... năm.............
(Giám đốc Công an tỉnh, thành phố hoặc người
được Giám đốc uỷ quyền ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
 
 
  
 
                        
Ghi chú   (1) Tờ khai này dùng cho công dân Việt Nam.
(2) Dán 01 tấm ảnh vào khung, kèm  thêm 03 tấm ảnh để cấp hộ chiếu.
(3)Các mục 11, 12, 13 và phần “xác nhận” của Thủ trưởng cơ quan chủ quản chỉ dành cho những người thuộc biên chế của cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân(kể cả người làm công theo chế độ hợp đồng từ 1 năm trở lên và những người được cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước cử sang làm việc tại các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam).

Cùng chuyên mục Dịch vụ Visa, Hộ chiếu

Write comment Gửi nhận xét

noavatar.png
Tên bạn:
Email:      [x]
Hãy trở thành người đầu tiên gửi ý kiến nào!